City, Photography, Archive
Miasto, fotografia, archiwum
2020
EN
The book was based on the archive of 1950s–1980s photographs documenting the foundation of Tychy taken by Zygmunt Kubski – the author’s grandfather – currently in the collection of the Tychy City Museum. By means of cropping and juxtaposing fragments of photographs, the author observes the daily life and its protagonists. She follows random characters in the photos, searches for familiar faces, pays attention to gestures, movement. She observes them in small excerpts of photographs, as the entire frames have been dedicated to urban space. Freely, she conducts a game between the photographer’s perspective and her own idea of this collection. The use of a non-standard printing method – risography – allowed her to achieve effects that refer to the time when the photographs were taken. This makes every copy unique – there are small printing defects, such as pollen or matrix shifts – and the photographic material is austere, newspaper-like in character. The haptic properties of the book constitute an important element of the project. The photographs are accompanied by a text by Justyna Balisz-Schmelz entitled “In the Shadow of Socialistic Utopia” and the author’s commentary.
Print run: 100 copies 
Book concept: Barbara Kubska
Photos: Zygmunt Kubski in the collection of the Tychy City Museum
Texts: Justyna Balisz-Schmelz, Barbara Kubska
Design: Katarzyna Wolny-Grządziel
Proof-reading: Julia Korus
Translation: Rafał Drewniak
Publisher: Academy of Fine Arts and Design in Katowice 
The project was delivered in 2020 by the Academy of Fine Arts and Design in Katowice as part of the Ministry of Culture and National Heritage’s grant for maintaining and developing of teaching and research potential.
PL
Książka powstała na bazie archiwum fotografii dokumentujących powstawanie miasta Tychy z lat 50–80 XX w., autorstwa Zygmunta Kubskiego – dziadka autorki, znajdujących się w kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach. Przez kadrowanie i zestawianie ze sobą fragmentów fotografii, autorka przygląda się życiu codziennemu i jego bohaterom. Podąża za przypadkowymi postaciami na zdjęciach, poszukuje znajomych twarzy, interesują ją gesty, ruch. Przygląda się im na niewielkich fragmentach fotografii, bo niemal całe kadry autor zdecydował się poświęcić przestrzeni miasta. W swobodny sposób prowadzi grę między spojrzeniem autora fotografii a własnym sposobem widzenia tego zbioru. Użycie niestandardowej metody druku – risografii – pozwoliło uzyskać efekty nawiązujące do czasów powstania zdjęć. Dzięki temu każdy egzemplarz jest niepowtarzalny – posiada drobne wady drukarskie, takie jak pyłki czy przesunięciem matrycy – a materiał fotograficzny ma surowy, gazetowy charakter. Cechy haptyczne książki są istotnym elementem projektu. Fotografiom towarzyszy tekst Justyny Balisz-Schmelz W cieniu socjalistycznej utopii oraz komentarz odautorski.
Nakład: 100 egz.
Koncepcja książki: Barbara Kubska
Fotografie: Zygmunt Kubski ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach
Teksty: Justyna Balisz-Schmelz, Barbara Kubska
Projekt: Katarzyna Wolny-Grządziel
Korekta: Julia Korus Tłumaczenie: Rafał Drewniak
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Projekt zrealizowano w roku 2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach subwencji MKiDN na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.